ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
کارشناس سرویس و نگهداری پایگاه

 

نام: میلاد

نام خانوادگی: سحاب ضیایی

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 6 سال

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور