پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحـــــدآموزش بهداشت در يك نگاه

1-       اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

2-       برنامه ریزی برای انجام  نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویتها ی سلامت شهرستان

3-       طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و سایرشواهد در شهرستان

4-       ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه و سایر سازمانها ادارات و نهادها در شهرستان

5-       آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی ،ارتباطی،واطلاع رسانی و ارتقاء سلامت

6-       برنامه ریزی برای انتقال مهارتهای آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

7-       ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

8-       مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

9-       توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

10-   جلب حمایت و همکاری درون بحشی برای پیشبردبرنامه های آموزش و ارتقاءسلامت شهرستان

11-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء سلامت

12-   همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

13-   مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج ،بیمارستان های مروج سلامت و جوامع ایمن درشهرستان)

14-   مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

15-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

16-   توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

17-   مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکزارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

18-   همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

19-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبتهای سلامت در سطح شهرستان

20-   جمع آوری ،تحلیل ،گزارش و بازخورد آمار مربوطه به فعالیتهای آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

21-   حمایت از تولید و توسعه منابع علمی ،رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاء سلامت در شهرستان

22-   شناسایی و حمایت ایده های نو آورانه  در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

صدیقه حبیبی نژاد

مسؤل واحد آموزش بهداشت

كارشناس بهداشت عمومي