پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار
شرح خدمات واحد گسترش:

Ø        شناخت وضعيت جمعيتي و جغرافيائي منطقه

Ø        تجهيز مراكز بهداشتي درماني جهت استقرار تيم هاي سلامت

Ø        عقد قرارداد با پزشكان و ماما ها جهت همكاري در طرح

Ø        محاسبه حقوق پرداختي به پزشكان وماماهاي تيم سلامت براساس مكانيسم پرداختي مندرج دردستورالعمل بيمه روستائي

Ø        پايش عملكرد تيم هاي سلامت

Ø        آموزش مهارت ها و آگاهي هاي مورد نياز تيم هاي سلامت

Ø        همكاري با گروه پايش بيمه خدمات درماني

Ø        محاسبه تخصيص كارانه بيمه روستائي پرسنل محيطي وستادي بر اساس دستورالعمل هاي موجود

Ø        معرفي پزشكان وماماهاي عقدقراردادشده به بيمه خدمات درماني

Ø        پيگيري احداث و راه اندازي خانه هاي بهداشت غير فعال

Ø        نياز سنجي نيروي انساني مورد نباز خانه هاي بهداشت مطابق طرح گسترش

Ø        پيگيري و اولويت بندي رفع نواقص ساختماني خانه هاي بهداشت                                       

Ø        توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني: مكان يابي، تهيه نقشه پراكندگي جمعيت، ايجاد و راه اندازي واحدها ، بازنگري ادواري طرح گسترش شبكه ها

Ø        تأمين و توزيع تجهيزات:برآورد نياز،تامين اعتبار، خريد و توزيع تجهيزات       واحدهاي بهداشتي درماني

Ø        برآورد و تأمين نيروي انساني: تامين نيازها و اولويتهاي نيروي انساني واحدهاي بهداشتي- درماني ، توزيع و نظارت بر اجراي ضوابط مربوطه، نظارت در پذيرش بهورزان

Ø        بهبود استاندارد منابع: توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني، اولويت بندي احداث، تعيين مكان براي احداث، نظارت و هماهنگي در احداث بناها

Ø        برنامه ريزي نظارت و پايش و ارزشيابي: برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت، تهيه برنامه نظارت بر واحد ها و اجراي آن ، ارزشيابي خدمات و اثر بخشي آنها

Ø        آموزش و بازآموزي: آموزش نيروهاي جديدالورود، بازآموزي كاركنان بويژه بهورزان و مربي رابطان

Ø      برنامه ریزی،نظارت ومشارکت درآموزش وبازآموزی رابطین بهداشتی

Ø       هماهنگی واحدهای ستادی

Ø       

همکاران واحد گسترش:

مسئول واحدگسترش :محمدحسن نشانی

کارشناس پزشک خانواده :پروین آزادی

کارشناس گسترش :مرضیه بهاریانی