ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
کارشناس روابط عمومی و ارتباطات

نام: مهدی

نام خانوداگی: دیرباز

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی 

سابقه: 10 سال 

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور