ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
کارشناس دارو و تجهیزات

نام: حسین

نام خانوادگی: نعمتی

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 6 سال

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور