ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
کارشناس نقلیه

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: سعادتی ناصر

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 18 سال

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور