ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
کارشناس آموزش

نام: سید مصطفی

نام خانوادگی: سیارپور

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 12 سال

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور