ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
جانشین منطقه و کارپرداز

نام: اصغر

نام خانوادگی: شریفی بهار

پست سازمانی: تکنسین فوریت های پزشکی

سابقه: 11 سال

 

 

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور