پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مجید اکبری:ریاست اداره امور عمومی شبکه

     

واحدهای زیر مجموعه:

امور اداری-امور مالی-دبیر خانه-بایگانی-انبار-اموال-راننده

*واحد امور اداری: تعداد پرسنل:4نفر

مسؤل:آقای مجید اکبری                 تلفن تماس:34509485

*واحد امور مالی: تعداد پرسنل:4نفر

مسؤل:آقای علی خوشابی                تلفن تماس:34509486

*واحد دبیر خانه: : تعداد پرسنل:2نفر

مسؤل:آقای لیلا امام وردی ملک          تلفن تماس:34509482

*واحد انبار: تعداد پرسنل:2نفر

مسؤل:علی امامی                             تلفن تماس:34509480

*واحد امین اموال:تعداد پرسنل 1 نفر

مسؤل:محمد صادق رجبی توکل                       تلفن تماس:34509480