ارتباط بامسئول منطقه

مراکز فوریت
پایگاه جاده ای لالجین

پایگاه جاده ای لالجین

 

1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه جاده ای لالجین

1ـ2.نوع پایگاه: جاده ای

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 335 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه: جمعیت شهری : 15291نفر        جمعیت روستائی:30128نفر              مجموع:45419نفر

1ـ5. مشخصات مسئول پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: مهدي بهاري فر            مدرک تحصیلی: كارداني فوریت های پزشکی           تاریخ انتصاب: 1394

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1390

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز: شهری:13مورد      جاده ای:14مورد       بین مراکزدرمانی:10مورد   مجموع:37مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : لالجین ـ بلوارآیت الله خامنه ای نرسیده به جایگاه سوخت رسانی ایثار    تلفن:08134528315

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

* نوع ساختمان: اداری ـ مسکونی باسازه اسکلت فلزی  و با مساحت کل 378ومساحت زیربنائی 120 مترمربع

* وضعیت مالکیت ساختمان: تملیکی

* منابع مالی احداث پایگاه : اهداء زمین پایگاه توسط شهرداری لالجین وتأمین هزینه احداث ساختمان از منابع استانی

*یک باب کانکس فلزی به مساحت 20مترمربع نیزدراختیارپایگاه می باشد

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه مرکزی بهار بافاصله 12کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای کوریجان بافاصله 22کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی شهروروستاهای تابعه بخش لالجین

*مأموریت های بین مراکزدرمانی درمانگاه های شماره 5 و6 لالجین

* محورلالجین ـ بهار حدفاصل خروجی لالجین تامیدان نیایش بهار(7کیلومتر)

*محورهمدان ـ علیصدر حدفاصل میدان نیایش بهارتاروستای میحمله علیا(27کیلومتر)

* محورعلیصدر ـ همدان حدفاصل میدان نیایش بهارتامیدان ینگیجه(8کیلومتر)

* محورلالجین ـ طاهرلو حدفاصل خروجی لالجین تاروستای طاهرلو (17کیلومتر)

*محورلالجین ـ کوریجان حدفاصل خروجی لالجین تا سه راهی کوریجان(20کیلومتر)

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.بدون چارت سازمانی مصوب

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:5 نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقراریک اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 24ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یکباروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: وسیله آژانس

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ1. دارای یک خط تلفن ثابت فعال

4ـ2. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ویک دستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس دراختیار

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

* آمبولانس های فعال دراختیار: یک دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر باکدلجستیک کشوری 3353 ـH  بعنوان کداصلی

پیوندها

سازمان اورژانس 115 کشور

اورژانس 115 تهران

اورژانس 115 همدان

کانال رسمی اورژانس 115 کشور

وب سایت های سازمان اورژانس 115 کشور